ကုမၸဏီ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖြယ္ အလားအလာကို ၾကိဳတင္မွန္းဆနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစီးပြားေရး ေလာကမွာ ရွိၾကတဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းေတြ အစဥ္တစို္က္ ၾကီးပြား တိုးတက္ေနေအာင္ ေန႕မအား၊ ညမနား ကုိယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသ၍ အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕  မိမိတို႕ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕  အေနအထားေတြကို  ၾကိဳၾကိဳ တင္တင္ သတိမမူ မိတာေၾကာင္႕ အခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီေတြမွာဟာ ေငြေၾကး ကသီလင္တျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင္႕ မိမိတို႕ကုမၸဏီမွာ လုပ္ငန္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အလားအလာေတြ ရွိမရွိကို ၾကိဳတင္မွန္းဆၾကည္႕ျပီး သတိမူ-ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ နည္းလမ္းကို ၿပန္လည္မွ်ေ၀ ေပးလိုက္ပါတယ္။
Altman ၏ ၾကိဳတင္ေဟာကိန္း အခ်ိဳး(၇)မ်ိဳး


ဒီၾကိဳတင္မွန္းဆနည္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပေရာ္ဖက္ဆာ Altmanက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပခဲ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးအခ်ိဳး (၇)မ်ိဳးပါ၀င္တဲ႕ ေဟာကိန္ုး ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး ကသီလင္တ ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေနတဲ႕ ကုမၸဏီေတြကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပတဲ႕ေနရာမွာ ဒီၾကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္နည္း ပံုစံက အေျခခံအားျဖင္႕အသံုး၀င္ပါတယ္။ ပေ၇ာ္ဖက္ဆာ Altman က ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ  ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႕အတိုင္း ပံုေသေဖာ္ျပထားတဲ႕အတိုင္း ပံုေသရွိမေနဘဲ အစဥ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ႕ အေနအထား (Variables)(၇)မ်ိဳး ရွိတယ္လို႕  ဆိုပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ အဲဒီအေနအထားေတြကို
ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပပါသက္ဆိုင္ရာ  စာရင္းအခ်ိဳးေတြနဲ႕ ဆန္းစစ္ၾကည္႕ရႈ ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ႏိုင္တယ္လို႕လဲ ဆိုပါတယ္။


၁။ အရြယ္အစား (Size) ကုမၸဏီရဲ႕ ရပို္င္ခြင္႕ စုစုေပါင္း (Total assets)နဲ႕  တိုင္းတာပါတယ္။


၂။ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ  (Liquidity) လက္ငန္းအခ်ိဳး (Current Ratio)နဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။


၃။ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚျပန္ရႏႈန္း (Return on Assets) အတိုးမေပးမီနဲ႕ အခြန္မေဆာင္မီ၀င္ေငြ (Earnings Before Interest and Taxes) ကို ရပိုင္ခြင္႕ စုစုေပါင္း  (Total Assets)နဲ႕  စားတဲ႕ နည္းနဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။


၄။ ၀င္ေငြတည္ျငိမ္မႈ (Stability of Earnings) ၁၀ႏွစ္၀န္းက်င္ အလားအလာကို ခန္႕မွန္းေျခစံ အမွား (Standard Error of Estimate)နဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။


၅။ ေၾကြးျမီ၀န္ေဆာင္မႈ (Debts Service) အတိုးပမာဏအခ်ိဳး  (Interest Coverage Ratio) နဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။


၆။ စုစုေပါင္းျမတ္စြန္းမႈ (Cumulative Profitability) ခ်န္ထားအျမတ္ (Retained Earning )ကို ရပိုင္ခြင္႕ စုစုေပါင္းနဲ႕  စားတ႕ဲနည္းနဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။


၇။ အရင္းအႏွီးထည္႕၀င္မႈ (Capitalization)အမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင္႕ (Common Equity) ကို္ အသံုးျပဳမတည္ေငြရင္း စုစုေပါင္း (Total Capital Employed)နဲ႕  စားတဲ႕နည္းနဲ႕ တို္င္းတာပါတယ္။


မေအာင္ျမင္တဲ႕ ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ႕ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အၾကားမွာရွိတဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည္႕တဲ႕အခါမွ  ဒီအေျပာင္းအလဲ (၇)မ်ိဳးကို အေကာင္းဆံုး ေပါင္းစပ္ၾကည္႕လို႕ ရတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ အခ်ိဳးေတြအားလံုးကို အတူအကြ ေပါင္းစပ္ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကး ကသီလင္တျဖစ္ရံုသာမက ကုမၸဏီပါ ပ်က္စီး ဆံုးရွံုး သြားႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနထိ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္တဲ႕  ကုမၸဏီမ်ိဳးေတြကိုပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ပေရာ္ဖက္ဆာက ဆိုပါတယ္။


မေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ ပက္သက္လို႕ အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ဆိုခ်က္ေတြ ဘယ္လိုပဲ ရွိေစကာမူ၊ ကုမၸဏီ မေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာဟာ ကုမၸဏီကို ဖ်က္သိ္မ္းရတဲ႕အထိ  အက်ိဳး ဆိုက္ေရာက္သြားတယ္လို႕ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးေတြ မေပးဆပ္ႏိုင္တာကို မေအာင္ျမင္ဘူးလို႕ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္နည္း ေျပာရရင္ ကုမၸဏီဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ ေပးရန္ရွိတာေတြကို အခ်ိန္ေစ႔ေရာက္တဲ႕ အခါမွာ မေပးဆပ္ႏိုင္ရင္ မေအာင္ျမင္တဲ႕  ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မေအာင္ျမင္တာမ်ိဳးဟာ (Technical Insolvency)ျဖစ္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္မႈ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ႕  လူမြဲစာရင္း အသြင္းခံရတာ (Bankruptcy) ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးရန္တာ၀န္ စုစုေပါင္းဟာ
ရပိုင္ခြင္႕ မ်ားရဲ႕ သင္႕တင္႕ေလ်ာက္ပတ္တဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ (Fair Valuation) ထက္ပိုေနမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီဟာ လူမြဲျဖစ္သြားပါတယ္။ တစ္ျခားနည္းနဲ႕ေျပာရရင္ ကုမၸဏီမွာ အသားတင္တန္ဖိုး (Net Worth) လံုး၀မရွိ (Negative)ေတာ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment